System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

DANE DO POBRANIA I USŁUGI

Poniżej prezentujemy zestawienie udostępnianych przez SIP usług i zbiorów danych. Kliknij w daną pozycję, by dowiedzieć się więcej na jej temat.

Zbiory danych mogą należeć do dwóch kategorii:

Zbiory danych:

nazwa dostęp
Ewidencja miejscowości ulic i adresów
Dane demograficzne Wrocławia 1998-2023
Granice osiedli Wrocławia
Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego Wrocławia
Planowane przeznaczenie terenu według klasyfikacji zgodnej z wymogami dyrektywy INSPIRE
Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przetrzennego Wrocławia - rastry
Wysokości budynków/budowli Wrocławia
Wody powierzchniowe
Trasy rowerowe
Wypadki i kolizje drogowe 2016 - 2024 I kw
Podkładowa mapa Wrocławia
Ortofotomapa 8bit RGB 25cm 2023
Ortofotomapa 8bit RGB 5cm 2022
Ortofotomapa 8bit RGB 5cm 2021
Ortofotomapa 8bit RGB 25cm 2020
Ortofotomapa 8bit RGB 4cm 2018
Ortofotomapa 8bit RGB 5cm 2015
Zdjęcia ukośne 2015
Akty Planowania Przestrzennego SUiKZP
Akty Planowania Przestrzennego MPZP

Usługi:

nazwa rodzaj
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2023 WMS
Usługa przeglądania (WMTS) ortofotomapy 2023 WMTS
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2022 WMS
Usługa przeglądania (WMTS) ortofotomapy 2022 WMTS
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2021 WMS
Usługa przeglądania (WMTS) ortofotomapy 2021 WMTS
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2020 WMS
Usługa przeglądania (WMTS) ortofotomapy 2020 WMTS
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2018 WMS
Usługa przeglądania (WMTS) ortofotomapy 2018 WMTS
Usługa przeglądania (WMS) ortofotomapy 2015 WMS
Usługa przeglądania (WMS) mapy podstawowej WMS
Usługa pobierania (WFS) punktów adresowych i osi ulic WFS
Usługa pobierania (WFS) danych o ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia WFS
Usługa pobierania (WFS) danych o przeznaczeniu terenów sklasyfikowanych wg. wymogów dyrektywy INSPIRE WFS
Usługa przeglądania (WMS) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu WMS
Usługa przeglądania (WMS) danych o przeznaczeniu terenów sklasyfikowanych wg. wymogów dyrektywy INSPIRE WMS
Usługa wyszukiwania (CSW) dla tematu zagospodarowanie przestrzenne CSW
Usługi pobierania (WFS) ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia WFS
Usługi przeglądania (WMS) ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia WMS
Usługa przeglądania (WMS) zbioru danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego SUiKZP WMS
Usługa pobierania (WFS) zbioru danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego SUiKZP WFS
Usługa pobierania (WFS) zbioru danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego MPZP WFS
Usługa pobierania (ATOM) zbiorów danych przestrzennych dla tematu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław ATOM
Usługa przeglądania (WMS) zbioru danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego MPZP WMS

NARZĘDZIA:

Poniższe narzędzia zostały wykonane przez zespół SIP i udostępnione do szerszego wykorzystania. Kliknij w wybraną pozycję by dowiedzieć się więcej na jej temat.

nazwa
Narzędzie do wyszukiwania ulic i adresów w ESRI ArcGIS
Narzędzie do konwersji danych z systemu SEWIK

METADANE INSPIRE

Serwis metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych i usług związanych z tematem zagospodarowanie przestrzenne pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie metadanych.
Udostępnione metadane zgodne są z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. U. UEL Nr 326 z dnia 04.12.2008 r.)

Przejdź do serwisu metadanych

Zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej

Zasady działania Systemu Informacji Przestrzennej oraz zasady udostępniania danych przestrzennych określa zarządzenie nr 2469/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.