System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

STUDIUM ARCHIWALNE

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2010 (nieobowiązujące)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Zapisy Studium... mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium... są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Szczegółowe informacje o przeznaczeniu terenu w wybranym zespole urbanistycznym.

Szczegółowe informacje o ustaleniach przestrzennych dla wybranego zespołu urbanistycznego można uzyskać po jego identyfikacji i kliknięciu ikony identyfikacji na formatce zespołu urbanistycznego.

Wyświetli się zakładka na której zaprezentowane zostaną.

Definicje klasy przeznaczenia oraz rodzaju przeznaczenia terenu wywołuje się, najeżdżając na wybrane z listy przeznaczenie, kursorem myszy.

Zakładka - przeznaczenia studium

Przeczytaj tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10)

Rys. 1. Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów stanowi inwentaryzację urbanistyczną miasta, obrazuje czynniki i przesłanki mające znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki przestrzennej, wynikające z obecnego i przewidywanego występowania obiektywnych zjawisk, np. cech fizjograficznych, zainwestowania terenu, stanu środowiska, własności terenu, tradycji planistycznej, czy też obowiązującego stanu prawnego.

Rys. 1 do pobrania (plik pdf - 16 MB)

Rys. 2. Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego – kompozycja przestrzenna w ramach uwarunkowań przedstawia struktury przestrzenne wyodrębnione z otoczenia przez granice, układ geometryczny, obiekty oraz relacje ważności między nimi, zwane jednostkami kompozycyjnymi. Zabudowane tereny, które nie są jednostkami kompozycyjnymi uznano za obszar chaosu przestrzennego.
W ramach kierunków przedstawia miejsca i wnętrza uliczne, w których możliwe jest, po przeprowadzeniu starannych analiz i studiów, harmonijne wkomponowanie budynków wysokościowych, a także obszar ograniczenia kształtowania układu ulicznego, w którym zaleca się nie dopuszczać sytuowania wiaduktów i estakad drogowych.

Rys. 2 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 3. Uwarunkowania – dziedzictwo kulturowe przedstawia obszary i obiekty posiadające wartość historyczną, w tym m. in. zespoły historycznej zabudowy, kompleksy zabudowy poprzemysłowej, dobra kultury współczesnej, zespoły parkowe, ogrodowe, sportowe, popałacowe i podworskie, parki, cmentarze, ulice, mosty.

Rys. 3 do pobrania (plik pdf - 19 MB)

Rys. 4. Uwarunkowania – środowisko przyrodnicze przedstawia istniejące chronione tereny i obiekty, nowe obszary chronione jako uwarunkowania zewnętrzne (np. Natura 2000), obszary ograniczonego użytkowania, obszary o pogorszonych lub zdegradowanych warunkach zamieszkiwania, istniejące tereny zieleni, obszary wskazane do rekultywacji lub zagospodarowania.

Rys. 4 do pobrania (plik pdf - 21 MB)

Rys. 5. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura pasmowa Wrocławia przedstawia usytuowane przemiennie względem siebie pasma mieszkalne i pasma aktywności gospodarczej, wyodrębnione skupiska osiedli i innych kompleksów zabudowy nazwane zespołami dzielnicowymi, a także ogólnomiejskie, wspierające centrum, dzielnicowe i handlowe ośrodki usługowe.

Rys. 5 do pobrania (plik pdf - 2 MB)

Rys. 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno-przestrzenna przedstawia układ 19 typów zespołów urbanistycznych, czyli obszarów, które stanowią wyodręniające się całości funkcjonalno-przestrzenne lub odznaczają się jednorodnymi cechami zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów ograniczenia kształtowania obiektów handlu detalicznego, ośrodki usługowe, bieguny nauki i innowacji, elementy układu transportowego, formy ochrony przyrody, a także ochrony i kształtowania środowiska.

Rys. 7. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system transportowy przedstawia podstawowy układ sieci transportu samochodowego, zawierający autostrady, ulice ekspresowe, ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego, głównej i zbiorczej; miejsca lokalizacji parkingów przesiadkowych w systemie Park & Ride; przebieg linii kolejowych, dworców i przystanków kolejowych, lotnisko i miejsca lokalizacji terminali lotniczych, miejsca lokalizacji portów i marin oraz alternatywne rezerwy dla nowego portu rzecznego.

Rys.7 do pobrania (plik pdf - 19 MB)

Rys. 8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – transport publiczny przedstawia m. in. przebieg linii kolejowych i tramwajowych oraz planowane powiązania między nimi, miejsca lokalizacji terminali lotniczych, dworca autobusowego, dworców i przystanków kolejowych, parkingów, pętli tramwajowych, przystanków tramwaju wodnego.

Rys. 8 do pobrania (plik pdf - 17 MB)

Rys. 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system tras rowerowych przedstawia przebieg tras rowerowych: EuroVelo, szlaku Odry, tras głównych, łączących wszystkie ważniejsze obszary miasta i główne węzły tras rowerowych, zbiorczych, łączących osiedla i inne ważne obszary z głównymi trasami rowerowymi oraz głównych rekreacyjnych, umożliwiających rekreację i sport rowerowy.

Rys. 9 do pobrania (plik pdf - 17 MB)

Rys. 10. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona i kształtowanie środowiska przedstawia system terenów zielonych i otwartych, który tworzą zespoły urbanistyczne zielone, nadrzeczne, rekreacyjne, cmentarne, kulturowe, a także parki skwery, zieleńce, wody powierzchniowe występujące w pozostałych zespołach urbanistycznych.

Rys. 10 do pobrania (plik pdf - 24 MB)

Rys. 11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona dziedzictwa kulturowego przedstawia planowane strefy ochrony konserwatorskiej oraz obszary dziedzictwa kulturowego chronione na podstawie przepisów odrębnych, np. wpisane do rejestru zabytków lub chronione mocą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rys. 11 do pobrania (plik pdf - 19 MB)

Rys. 12. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia realizacyjne przedstawia obszary, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary, dla których planuje się takie plany sporządzić, obszary na których przewiduje się lokalizację inwestycji celu publicznego a także granice terenów zamkniętych.

Rys. 12 do pobrania (plik pdf - 28 MB)

Rys. 13. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszary wymagające rehabilitacji przedstawia obszary wymagające materialnej renowacji obiektów, modernizacji, uzupełnienia, a także wymiany zabudowy i zagospodarowania.

Rys. 13 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 14. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kanalizacja przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów kanalizacyjnych, miejsca lokalizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, przepompowni ścieków, planowanych do likwidacji lokalnych oczyszczalni ścieków, istniejące i projektowane pola irygacyjne, planowane rejony odprowadzania ścieków do kanalizacji Wrocławia, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane skanalizowane lub wymagające skanalizowania.

Rys. 14 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 15. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – wodociągi przedstawia przebieg istniejących i planowanych głównych przewodów wodociągowych, miejsca lokalizacji zakładów uzdatniania wody, pompowni wody, kierunki dostaw wody, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane zwodociągowane lub wymagające zwodociągowania.

Rys. 15 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ciepłownictwo przedstawia miejsca lokalizacji elektrociepłowni, ciepłowni powyżej 5 MW oraz przebieg przewodów ciepłowniczych.

Rys. 16 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 17. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – elektroenergetyka przedstawia przebieg istniejących i planowanych napowietrznych i kablowych linii wysokiego i średniego napięcia, miejsca lokalizacji elektrociepłowni, głównych punktów zasilania oraz stacji transformatorowych.

Rys. 17 do pobrania (plik pdf - 18 MB)

Rys. 18. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – gaz przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów gazowych wysokiego, podwyższonego średniego i średniego ciśnienia, a także miejsca lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia, a także bazy paliwowej i planowanego rurociągu paliwowego wysokiego ciśnienia.

Rys. 18 do pobrania (plik pdf - 17 MB)

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2006 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium z 2006 r. (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3249/06)

Lista rysunków Studium z roku 2006 jest taka sama jak dla Studium 2010, jednak ich treść jest inna dla obu opracowań.

Rysunki Studium w formacie PDF: Rysunki Studium w formacie JPG:

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2001 (nieobowiązujące)

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXV/1126/01)

Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 1998 (nieobowiązujące)

W razie problemów z wyświetleniem rysunków bezpośrednio w przeglądarce interentowej prosimy, zapisać je na komputerze i otwarać standardowym programem do przeglądania zdjęć/grafiki.
Występująca na rysunkach tego studium data 1996 nie jest pomyłką.

Przeczytaj archiwalny tekst studium (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/680/98)