System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

WZORY DOKUMENTÓW

Do Wydziału Planowania Przestrzennego możesz złożyć wnioski lub uwagi do aktów planowania przestrzennego oraz o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy. Poniżej wytłumaczymy Ci jak to zrobić.

ZOBACZ PROJEKTY NA ETAPIE ZBIERANIA WNIOSKÓW i KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

planowanie przestrzenne

wzór pisma do aktów planowania przestrzennego

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski i uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego oraz wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego należy składać na dedykowanym do tego piśmie.

Wzór pisma określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania.

Obowiązuje jeden wzór pisma dla wszystkich wskazanych w nim rodzajów wnoszonych pism dotyczących aktu planowania przestrzennego:

 • wniosków do projektu planu miejscowego albo planu ogólnego,
 • uwag do projektu planu miejscowego albo planu ogólnego,
 • wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego albo planu ogólnego.

Właściwy rodzaj pisma oraz aktu planowania przestrzennego należy wybrać zaznaczając właściwą pozycję w formularzu.

Zgodnie z ustawą wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

jak złożyć pisma do aktów planowania przestrzennego?

 1. elektronicznie:
  • na adres sekretariatu Wydziału Planowania Przestrzennego: wpl@um.wroc.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – e-PUAP na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miejskiego Wrocławia: /umwroclaw/SkrytkaESP.
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego we Wrocławiu ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

wypis i wyrys

Jeśli chcesz sprawdzić jakie ustalenia dla danego terenu przewidziane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, możesz zrobić to na dwa sposoby:

 1. sprawdzenie przeznaczenia na mapach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia,
 2. złożenie wniosku o wypis i wyrys.
  • wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku w urzędzie. O możliwości odbioru dokumentów, zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, jest płatny.

 • wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości formatu A4 wchodzącej w skład wypisu i wyrysu,
 • do wniosku o wypis i wyrys, należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - minimum 70 zł. Opłata ostatecznie obliczona przy odbiorze nie może przekroczyć 250 zł,
 • wysokość opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO BP SA
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Wydział Planowania Przestrzennego wydaje wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studiów Wrocławia.
Po sporządzeniu i uchwaleniu Planu Ogólnego również będzie wydawał z tego dokumentu wypisy oraz wyrysy.

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU i WYRYSU z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - druk z1

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

jak złożyć wniosek o wypis i wyrys?

 1. elektronicznie: za pośrednictwem:
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć:
  • w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków
   pl.Nowy Targ 1-8, parter, sala 1a i 1b, stanowisko 1, 2, 3 i 4,
  • w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego
   ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404,
  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia
   pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok.5,
  • w Filii Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia
   ul.G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7.
 • Przed złożeniem wniosku o wypis i wyrys, wpłać podstawową opłatę skarbową wynoszącą 70 zł.
 • Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia opłaty.
 • W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, wskaż tytuł uprawniający do takiego zwolnienia.

decyzje lokalizacyjne

wzory pism do decyzji lokalizacyjnych

W przypadku, kiedy na Twojej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania – musisz wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy.
Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Możesz go złożyć internetowo lub w urzędzie

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY - druk z3/z5

Co należy dołączyć do wniosku dla warunków zabudowy?

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. przedłożenie czystej, niezarysowanej kopii (nie kserokopii) mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej (w skali 1:1000 lub 1:2000 dla dużych obszarów) obejmującej teren znajdujący się w granicach obszaru analizowanego. Granice te wyznacza się od granic terenu objętego wnioskiem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów (art. 61 ust. 5a upzp).
  Uwaga: Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę - art. 61 ust. 5a upzp;
 3. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
   Należy dołączyć opinie od gestorów sieci o tym, że uzbrojenie w infrastrukturę techniczną jest wystarczające dla danej inwestycji.
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (wraz z wymiarowaniem) oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika– pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) wraz z opłatą.

Co należy dołączyć do wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego?

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (wraz z wymiarowaniem) oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) wraz z opłatą.

uzupełnienie wniosku - DRUK u

wycofanie wniosku - DRUK W

wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - DRUK Z4

wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - DRUK Z6

wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji - DRUK Z25

odwoładnie od decyzji - DRUK O

zażalenie na postanowienie - DRUK Z

jak złożyć pisma do decyzji lokalizacyjnych?

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  • platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miejskiego Wrocławia: /umwroclaw/SkrytkaESP,
  • portalu e-budownictwo.
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć:
  • w Wydziale Planowania Przestrzennego - Centrum Obsługi Mieszkańca pl. Nowy Targ 1-8: parter, sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4,
  • w filii Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4: parter, sala 4 stanowisko 6 i 7
  • w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego ul. Świdnicka 53: IV piętro, pok. 404

wydawanie dokumentów decyzji lokalizacyjnych

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
parter – sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4

udostępnianie akt decyzji lokalizacyjnych

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
parter – sala 1c stanowisko 5, 6 i 7