System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Systemu Informacji Przestrzennej: https://geoportal.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie widać, które elementy są aktywne przy nawigacji klawiaturą.
 2. Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 3. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowej zakładki w przeglądarce.
 4. Na stronie nie ma mapy strony lub wyszukiwarki.
 5. Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest logiczna i zgodna z wyglądem strony.
 6. Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony.
 7. Nie wszystkie elementy w orientacji pionowej i poziomej są poprawnie wyświetlone.
 8. Na stronie jest informacja przekazywana jedynie poprzez użycie pozycji oraz formy.
 9. Tytuły stron mają niepoprawną strukturę.
 10. Złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu.
 11. Linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o formacie oraz rozmiarze.
 12. Nie wszystkie strony mają poprawnie opisany nagłówek h1.
 13. Nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności.
 14. Listy elementów nie są poprawnie zdefiniowane w kodzie strony.
 15. Tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi.
 16. Tabele prezentujące dane nie mają tytułu ani opisu.
 17. Cel i działanie niektórych linków nie jest łatwe do zrozumienia.
 18. Elementy img przekazujące informacje nie mają poprawnie sformułowanego atrybutu alt.
 19. Dekoracyjne elementy img nie mają pustego atrybutu alt.
 20. Treści obcojęzyczne nie mają poprawnie zdefiniowanego języka.
 21. Mniejsza szerokość i wysokość widoku strony ogranicza treści oraz funkcje strony.
 22. Po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie nie są czytelne.
 23. Niektóre elementy nie mają odpowiedniego kontrastu.
 24. Linki nie są spójnie wyróżniane wizualnie.
 25. Kontekst strony zmienia się bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika.
 26. Na stronie nie ma linków do omijania powtarzających się bloków.
 27. W kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji.
 28. Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Oświadczenie poddano przeglądowi w dniu: 2024-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Centrum Usług Informatycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do większości z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Lewandowska: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 777 76 77.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.