System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

DEMOGRAFIA

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Kartografów Polskich przyznało naszej "Mapie Demograficznej" tytuł "Internetowej Mapy Roku 2013 im. Krzysztofa Buczkowskiego"

Zgodnie z komunikatem stowarzyszenia "Mapa Demograficzna" Wyróżnia się przede wszystkim syntetycznym, przejrzystym ujęciem graficznym tematu głównego i wyważonym doborem treści referencyjnej."

Demograficzna mapa Wrocławia została zaprojektowana i wykonana w całości przez pracowników Działu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Zawartość i funkcje mapy demograficznej

W ramach serwisu interaktywnego prezentujemy obecnie mapę gęstości zaludnienia w rejonach statystycznych Wrocławia, rozwarstwioną na wybrane lata z okresu od 1998 do 2023 roku, wygenerowaną na podstawie danych o zameldowaniach na pobyt stały (stan na 31 grudnia danego roku). Do stworzenia mapy użyto rejonów statystycznych według stanu na rok 2023.
Podkład mapy (budynki, ulice, adresy) pokazywane są według stanu aktualnego, zamaldowania w adresach według danych na konkretny rok.

Poszczególne lata dostępne są za pomocą suwaka wyświetlanego domyślnie na obszarze mapy, który pozwala na płynne przechodzenie (z użyciem półprzezroczystości) pomiędzy rocznikami. (Płynność przechodzenie pomiędzy latami uzyskuje się po przejściu całego zakresu suwaka, dla wybranego obszaru mapy.)

Suwak
(Suwak można w każdej chwili przesunąć na dowolny obszar aplikacji mapowej.)

Dodatkowo można wyświetlić szczegółowe dane dotyczące demografii każdego z rejonów statystycznych takie jak: ogólna liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia (osoby/km 2), struktura wiekowa - dane wyświetlane poprzez identyfikację dotyczą wyłącznie roku 2023.
W tym celu należy kliknąć ikonę identyfikacji Ikona identyfikacji (wyświetlaną na pasku ikon mapy lub po kliknięciu prawego klawisza myszy) a następnie kliknąć wybrany rejon statystyczny.
Identyfikacja rejonu statystycznego
Zastosowany podział obejmuje grupy w wieku (w latach): 0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 16-18, 19-24, 25-34, 35-44, 45-59 (kobiety) i 45-64 (mężczyźni), 60-79 (kobiety), 65 -79 (mężczyźni) oraz od 80 lat.
Wykonywanie raportów z wielu wybranych rejonów statystycznych jest możliwe za pomocą narzędzi selekcji i raportowania.

Ogólna liczba zameldowań stałych we Wrocławiu w poszczególnych latach (na dzień 31 grudnia danego roku)

Dane demograficzne do pobrania

Dane demograficzne dostępne są do pobrania w postaci paczek (zip) plików shp oraz xls zawierających dane demograficzne według zameldowań, z podziałem na kolejne lata (1998-2023) i na kategorie wiekowe, zagregowane według rejonów statystycznych oraz urbanistycznych »

Uwagi

Charakterystykę struktury demograficzno-przestrzennej oparto na wyciągu ze zanonimizowanej bazy zameldowań (PESEL) na pobyt stały mieszkańców Wrocławia dla stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

Agregacja w jednostkach urbanistycznych odwołuje się do stosowanego od lat przez miejskie służby planistyczne podziału na jednostki bilansowe zbieranych danych dotyczących demografii i stanu zagospodarowania miasta. Obszary jednostek urbanistycznych nie zawsze są jednolite, jeśli idzie o typ zabudowy i charakter społeczności, ale możliwość odniesienia się do danych i analiz historycznych, dostępnych tylko w takim układzie, przemawia za zliczeniem i przedstawieniem kolejnych danych w tym podziale.