Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski
We're sorry, this page is not yet available in your language.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział Planowania Przestrzennego powstał 3 stycznia 2022 roku z połączenia Biura Rozwoju Wrocławia oraz części Wydziału Architektury odpowiedzialnego za decyzje lokalizacyjne. Wydział Planowania Przestrzennego tworzą specjaliści z dziedzin urbanistyki, architektury, ochrony środowiska czy ekonomii.
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

ZOBACZ SPIS MPZP, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

kontakt

GŁÓWNY SEKRETARIAT

SEKRETARIAT DECYZJE LOKALIZACYJNE

ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
50-030 Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 226
50-141 Wrocław

71 777 86 60
71 777 73 25
71 777 74 16

71 777 72 51

GODZINY OTWARCIA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI i WYDAWANIE DOKUMENTÓW W WYDZIALE
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15

UDOSTĘPNIANIE AKT od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

gdzie kierować pytania dotyczące miejscowych planów?

PROCEDOWANYCH

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 60, 71 777 73 25, 71 777 74 16

UCHWALONYCH

Sekretariat Wydziału Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777 72 51

Jeśli chcesz porozmawiać z projektantem konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skorzystaj

Z WYSZUKIWARKI PLANÓW MIEJSCOWYCH

dyrektorzy wydziału

DYREKTOR WYDZIAŁU:
Przemysław Matyja

zastępca dyrektora wydziału ds.gospodarki przestrzennej:
Busza Wowrzeczka

zastępca dyrektora wydziału ds.systemu informacji przestrzennej:
Sławomir Górowski

zastępca dyrektora wydziału ds.rozwoju projektów specjalnych:
Tomasz SmolińskI

zastępca dyrektora wydziału ds.organizacyjnych i analiz:
Ermina Bryk

Dyrektor Wydziału i Zastępcy Dyrektora Wydziału do spraw:
 • Systemu Informacji Przestrzennej,
 • Organizacyjnych i Analiz,
 • Rozwoju i Projektów Specjalnych,

oraz działy: planowania przestrzennego, Systemu Informacji Przestrzennej, Organizacyjny i zespół ds. Analiz i Prognoz, pracują przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu.

Zastępca Dyrektora Wydziału do spraw Gospodarki Przestrzennej oraz działy zagospodarowania terenu pracują przy pl.Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.

Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Adresów pracuje przy al. M. Kromera 44.

lokalizacja Świdnicka
>kliknij, aby powiększyć<
lokalizacja Nowy Targ
lokalizacja Kromera

działy planowania przestrzennego

dział planowania przestrzennego nr 1

kierownik: Anna Smolińska
III piętro, pok. 309
tel. 71 777 72 94

dział planowania przestrzennego nr 2

kierownik: Marta Ścigała
II piętro, pok. 220
tel. 71 777 79 17

dział planowania przestrzennego nr 3

kierownik: Marta Klier
III piętro, pok. 307
tel: 71 777 78-76

dział planowania przestrzennego nr 4

kierownik: Katarzyna Ganowska
II piętro, pok. 213
tel: 71 777 80-48

Jeśli chcesz porozmawiać z projektantem konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skorzystaj

Z WYSZUKIWARKI PLANÓW MIEJSCOWYCH

działy zagospodarowania terenu

>kliknij, aby powiększyć<
zespół lokalizacji inwestycji

STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE ZT1

kierownik zespołu: Małgorzata Szwagrzyk
tel. +48 71 777 70 34

zespół lokalizacji inwestycji

KRZYKI ZT3

kierownik zespołu: Joanna Skrzyńska
tel. +48 71 777 70 18

zespół lokalizacji inwestycji

FABRYCZNA ZT4

kierownik zespołu: Urszula Cierpińska
tel. +48 71 777 71 87

zespół lokalizacji inwestycji

PSIE POLE ZT5

kierownik zespołu: Joanna Rudziewicz-Adamczyk
tel. +48 71 777 75 37

zespół lokalizacji inwestycji liniowych

CAŁE MIASTO

kierownik zespołu: Grażyna Węgrzynowicz
tel. +48 71 777 73 11

Zespół Lokalizacji Inwestycji ZT2 obecnie nie funkcjonuje oraz nie występuje w strukturze Urzędu.

pozostałe kontakty

dział systemu informacji przestrzennej

kierownik: Łukasz Olek
tel. +48 71 777 79 03

ewidencja miejscowości ulic i adresów (emuia)

Małgorzata Galewska
tel. +48 71 777 92 11

rejestr propozycji nazw ulic i placów dla Wrocławia

Małgorzata Galewska
tel. +48 71 777 92 11

dział organizacyjny

kierownik: Łukasz Górzyński
tel. +48 71 777 74 87

rejestr planów miejscowych

Kamila Glejzow
tel. +48 71 777 72 05

rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

Katarzyna Cyran
tel. +48 71 777 80 49

główny specjalista koordynujący ds.polityki rzecznej

Mateusz Majka
tel. +48 71 777 75 04

zadania wydziału planowania przestrzennego

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego (dawniej Biura Rozwoju Wrocławia) należało głównie sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie i rozwój Systemów Informacji Przestrzennej Wrocławia oraz ewidencja ulic i punktów adresowych Wrocławia.
Obecnie, Wydział Planowania Przestrzennego kontynuuje wszystkie zadania dawnego Biura Rozwoju Wrocławia oraz części Wydziału Architektury odpowiedzialnego za decyzje lokalizacyjne.

Do szczegółowych zadań wydziału planowania przestrzennego należy między innymi:

 1. Kształtowanie polityki przestrzennej oraz planowanie rozwoju przestrzennego miasta, w tym sporządzanie:
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Planu Ogólnego),
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowań przestrzennych, planów i analiz na obszarze miasta,
  • planów etapowania rozwoju przestrzennego miasta,
  • planów rozwoju przestrzennego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego.
 2. Realizowanie zadań własnych gminy, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw, dotyczących m.in. zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Sporządzanie koncepcji sposobu zagospodarowania terenów na obszarze miasta.
 4. Sporządzanie analiz i propozycji lokalizacji dla różnych obiektów i instytucji.
 5. Koordynowanie działań projektowych na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
 6. Koordynowanie zagadnień planistycznych, sporządzanych w departamentach, wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych miasta.
 7. Prowadzenie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.
 8. Prognozowanie, gromadzenie oraz analizy danych dotyczących rozwoju przestrzennego miasta.
 9. Prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a także gromadzenie materiałów z nimi związanych.
 10. Prowadzenie ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia.
 11. Sporządzanie planów, analiz i opinii urbanistycznych w zakresie polityki rzecznej, w tym lokalizacji obiektów pływających na gruntach pokrytych wodami oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych.
 12. Koordynowanie działań zespołów zadaniowych powołanych w ramach polityki rzecznej.
 13. Koordynowanie zagadnień planistycznych, sporządzanych w departamentach, wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych miasta.
 14. Udział przy sporządzaniu opracowań przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.
 15. Współudział w organizacji wydarzeń związanych z rozwojem przestrzennym Wrocławia.