Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski
We're sorry, this page is not yet available in your language.

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU

Miej wpływ na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej Wrocławia.

Poniżej wyjaśnimy, w jaki sposób możesz wziąć czynny udział w współtworzeniu z nami Miasta!

Obecnie w Wydziale Planowania Przestrzennego zbieramy wnioski i prowadzimy konsultacje społeczne do poniższych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego:

Mapa podkładowa Wrocławia

zbieranie wniosków

lista projektów planów miejscowych na etapie zbierania wniosków i planu ogólnego - znajdź plan i złóż wniosek
jeśli chcesz poznać szczegóły projektu planu, kliknij na wybraną pozycję w poniższej tabeli

plan ogólny
od 24.05.2024 do 01.07.2024
kliknij aby zobaczyć szczegóły
nr planu
tytuł planu
termin zbierania wniosków
819 Legnicka, Zachodna, Poznańska od 05.06.2024 do 26.06.2024
820 Hlonda, Kominka, Wyszyńskiego od 29.05.2024 do 19.06.2024
818 Żmigrodzka, Bałtycka, Na Polance od 10.06.2024 do 02.07.2024
813 Kazimierska, Pastelowa, Olszewskiego od 18.06.2024 do 09.07.2024
833 Jabłeczna od 05.06.2024 do 26.06.2024
825 Eluarda od 29.05.2024 do 19.06.2024
822 Na Ostatnim Groszu, Kłodnicka, Kwiska od 03.06.2024 do 25.06.2024
823 Sarbinowska, rzeka Ślęza od 04.06.2024 do 25.06.2024
824 Strachowskiego od 29.05.2024 do 19.06.2024

wyłożenia do publicznego wglądu

lista projektów planów miejscowych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu - zapoznaj się z projektem planu
jeśli chcesz poznać szczegóły projektu planu, kliknij na wybraną pozycję w poniższej tabeli

nr planu
tytuł planu
termin zbierania uwag
748 Polanowicka od 21.05.2024 do 27.06.2024
694 Mokronoska, Awicenny od 23.05.2024 do 01.07.2024

konsultacje społeczne

Obecnie żaden plan nie znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

twój udział w procesie planowania

W procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego są dwa etapy, podczas których możesz wypowiedzieć się formalnie:

 1. etap zbierania wniosków,
 2. konsultacji społecznych.

ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK LUB UWAGĘ DO PROJEKTU PLANU

Kontakt poza formalnymi etapami sporządzania planów:

 • jeśli złożysz pismo poza formalnymi etapami - zarejestrujemy je i na nie odpowiemy,
 • jeśli do nas zadzwonisz - udzielimy Ci informacji i odpowiedzi telefonicznie.

Jeśli chcesz porozmawiać z projektantem konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skorzystaj

Z WYSZUKIWARKI PLANÓW MIEJSCOWYCH

Jeśli chcesz skontaktować się w sprawie planu ogólnego zadzwoń pod jeden z numerów tel: 71 777 73 86, 71 777 76 84, 71 777 80 49.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czym jest,
a czym nie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan miejscowy jest:

 1. lokalnym aktem prawa,
 2. dokumentem sporządzanym przez Prezydenta Wrocławia,
 3. dokumentem określającym zasady zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

co można określić w planie?

 1. przeznaczenia terenów,
 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
  • wskaźniki i parametry zabudowy, np.: intensywność zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, udział powierzchni zabudowy, wysokość zabudowy, liczba stanowisk postojowych,
  • regulacje przestrzenne na rysunku i w treści uchwały, np.: linie zabudowy, gabaryty obiektów, strefy zieleni, drzewa do zachowania, szpalery drzew, powiązania komunikacyjne.

czego plan nie określa?

 1. zagadnień realizacyjnych takich jak np.: wniesienie o budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację istniejących obiektów, zmianę nawierzchni, utrzymanie porządku, wyposażenie w toalety publiczne, ławki, place zabaw, śmietniki, wykonanie oświetlenia lub nasadzeń, przyśpieszenie, rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie realizacji prac remontowych, zmianę organizacji ruchu,
 2. zagadnień dotyczących sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane).
 • Zakres i szczegółowość dokumentu planu miejscowego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Plan miejscowy jest narzędziem wdrażania i realizacji polityki przestrzennej, a jego zapisy po uchwaleniu mają przełożenie prawne na procedury związane z projektowaniem i realizacją robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Na podstawie planu miejscowego wydawane są decyzje o pozwoleniu na budowę.

etapy sporządzania MPZP

Poniższy schemat dotyczy projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do których przystąpiono po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. po 24 września 2023 r.- tj. plany od numeru 813.

Symbol uchwały o przystąpieniu

01 UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Rada Miejska Wrocławia podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Symbol zbierania wniosków

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU MIEJSCOWEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

02 ZBIERANIE WNIOSKÓW

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU MIEJSCOWEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Ogłoszenia o terminie zbierania wniosków (minimum 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie) do projektu mpzp:

Zawiadomienie instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Symbol rozpatrzenia wniosków

03 ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Wydział Planowania Przestrzennego przygotowuje dla Prezydenta Wrocławia projekt planu oraz propozycję rozpatrzenia wniosków wraz z ich uzasadnieniem.

Prezydent Wrocławia przedstawia propozycję rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie.

Symbol opiniowania

04 OPINIOWANIE

Skierowanie projektu mpzp do opiniowania

 • wyznaczone ustawowo instytucje mają od 14 do 30 dni na odpowiedź,
 • analiza opinii i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu miejscowego.

wprowadzenie zmian w projekcie po opiniowaniu = wydłużenie procedury planistycznej

Symbol uzgadniania

05 UZGADNIANIE

Skierowanie projektu mpzp do uzgadniania

 • wyznaczone ustawowo instytucje mają od 14 do 30 dni na odpowiedź,
 • analiza uzgodnień i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu miejscowego.

wprowadzenie zmian w projekcie po uzgodnieniach = wydłużenie procedury planistycznej

Symbol konsultacji społecznych

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU MIEJSCOWEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

06 KONSULTACJE SPOŁECZNE

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU MIEJSCOWEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych do projektu mpzp:

Konsultacje społeczne trwają co najmniej 28 dni.
W czasie konsultacji można:

 • wnieść uwagę,
 • zabrać głos w spotkaniu otwartym,
 • wziąć udział w geoankiecie.
Symbol rozpatrzenia uwag

07 ROZPATRZENIE UWAG

Prezydent Wrocławia po terminie zbierania uwag, przedstawia propozycje rozpatrzenia uwag.

Uwzględnienie uwag wymagających zmian w projekcie mpzp może powodować ponowne uzgadnianie projektu planu miejscowego.

Symbol uchwalenia

08 UCHWALENIE

Przedstawienie Radzie Miejskiej Wrocławia projektu planu miejscowego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych.

Raport zawiera, w szczególności:
 • wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia,
 • protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

Radni głosują nad przyjęciem lub koniecznością zmian projektu planu miejscowego.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ocena zgodności z przepisami prawa.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wejście w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku.

plan ogólny

czym jest,
a czym nie jest plan ogólny?

Plan ogólny jest:

 1. aktem prawa miejscowego,
 2. dokumentem sporządzanym przez Prezydenta Wrocławia,
 3. dokumentem określającym strefy planistyczne i zdefiniowane parametry zabudowy.

co trzeba określić w planie ogólnym?

 1. strefy planistyczne,
 2. gminne standardy urbanistyczne w tym katalog stref planistycznych, a w nim profil funkcjonalny stref oraz parametry zabudowy takie jak:
  • maksymalna wysokość zabudowy,
  • maksymalna nadziemna intensywność zabudowy,
  • maksymalny udział powierzchni zabudowy,
  • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

co można określić w planie ogólnym?

 1. gminne standardy dostępności społecznej,
 2. obszar uzupełnienia zabudowy,
 3. obszar zabudowy śródmiejskiej.

czego plan ogólny nie określa?

 1. zasad zagospodarowania terenu,
 2. regulacji przestrzennych na rysunku i w treści uchwały, np.: linii zabudowy, gabarytów obiektów, stref zieleni, drzew do zachowania, szpalerów drzew, powiązań komunikacyjnych,
 3. zasad wynikających z przepisów odrębnych np. ochrony zabytków, form ochrony przyrody, terenów zagrożonych powodzią itd.,
 4. zagadnień realizacyjnych takich jak np.: wniesienie o budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację istniejących obiektów, zmianę nawierzchni, utrzymanie porządku, wyposażenie w toalety publiczne, ławki, place zabaw, śmietniki, wykonanie oświetlenia lub nasadzeń, przyśpieszenie, rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie realizacji prac remontowych, zmianę organizacji ruchu,
 5. zagadnień dotyczących sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane).

Zakres i szczegółowość dokumentu planu ogólnego określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. 2023 poz. 2758).

Opis stref planistycznych znajduje się w załączniku nr 1 tego samego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji na temat planu ogólnego znajdziesz również w naszej prezentacji (PDF)

etapy sporządzania planu ogólnego

Symbol uchwały o przystąpieniu

01 UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Rada Miejska Wrocławia podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego.

Symbol zbierania wniosków

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

02 ZBIERANIE WNIOSKÓW

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Ogłoszenia o terminie zbierania wniosków (minimum 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie) do projektu planu ogólnego:

Zawiadomienie instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego.

Symbol rozpatrzenia wniosków

03 PROJEKTOWANIE

Opracowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Symbol opiniowania

04 OPINIOWANIE

Skierowanie projektu planu ogólnego do opiniowania

 • wyznaczone ustawowo instytucje mają od 14 do 30 dni na odpowiedź,
 • analiza opinii i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu ogólnego.

wprowadzenie zmian w projekcie po opiniowaniu = wydłużenie procedury planistycznej

Symbol uzgadniania

05 UZGADNIANIE

Skierowanie projektu planu ogólnego do uzgadniania

 • wyznaczone ustawowo instytucje mają od 14 do 30 dni na odpowiedź,
 • analiza uzgodnień i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu ogólnego.

wprowadzenie zmian w projekcie po uzgodnieniach = wydłużenie procedury planistycznej

Symbol uzgadniania

06 WYKAZ WNIOSKÓW

Wydział Planowania Przestrzennego przygotowuje dla Prezydenta Wrocławia wykaz wniosków do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem.

Prezydent Wrocławia przedstawia propozycję rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie

Symbol konsultacji społecznych

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

07 KONSULTACJE SPOŁECZNE

TUTAJ
MOŻESZ FORMALNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych do projektu planu ogólnego:

Konsultacje społeczne trwają co najmniej 28 dni.
Konsultacje mogą odbywać się między innymi w formie:

 • spotkań otwartych,
 • zbierania uwag.
Symbol rozpatrzenia uwag

08 ROZPATRZENIE UWAG

Wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu planu ogólnego, wynikających z konsultacji społecznych.

Uwzględnienie uwag z konsultacji społecznych wymagających zmian w projekcie planu ogólnego może powodować ponowne uzgadnianie projektu planu.

Symbol uchwalenia

09 UCHWALENIE

Przedstawienie Radzie Miejskiej Wrocławia projektu planu ogólnego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych.

Raport zawiera, w szczególności:
 • wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia,
 • protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

Radni głosują nad przyjęciem planu ogólnego, w tym nad uwagami i wnioskami, które do niego wpłynęły.

Jeśli radni stwierdzą konieczność wprowadzenia zmian w projekcie planu ogólnego lub uwzględnią wnioski i uwagi, to nastąpi:

 • ponowienie etapu uzgadniania projektu planu z wyznaczonymi ustawowo instytucjami,
 • ponowne przedstawienie Radzie Gminy projektu planu ogólnego wraz z raportem z konsultacji społecznych.

Uchwalenie planu ogólnego.

Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu dokumentacji planu ogólnego.

Ocena zgodności i głoszenie planu oglnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wejście w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku.