Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski
We're sorry, this page is not yet available in your language.

DECYZJE LOKALIZACYJNE

Działy Zagospodarowania Terenu odpowiedzialne są za:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Wrocławia

warunki zabudowy

W przypadku, kiedy na Twojej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania – musisz wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy.

kiedy potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy?
zmiana sposobu zagospodarowania to na przykład:

 1. budowa, rozbudowa lub nadbudowa budynku lub innego obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok
 2. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 3. budowa na podstawie zgłoszenia budowy:
  • wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany
  • wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, czyli budynku przeznaczonego do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
  • wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2

kiedy nie potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy?

 1. chcesz dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, dla której nie musisz uzyskiwać pozwolenia na budowę
 2. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 3. chcesz zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego.

jakie są warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy?
aby twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, muszą być spełnione łącznie te warunki:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi
 6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

projekt decyzji musi także uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia.

ZOBACZ, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WARUNKI ZABUDOWY

lokalizacje inwestycji celu publicznego

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego potrzebujesz, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz na niej zrealizować inwestycję celu publicznego.
Musisz uzyskać taką decyzję, jeśli chcesz wybudować m.in. sieci: wodociągową, kanalizacyjną,  ciepłowniczą, elektroenergetyczną lub gazową.

Ponadto, katalog inwestycji celu publicznego określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ZOBACZ, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

wykaz wydanych decyzji

Wydział Planowania Przestrzennego prowadzi wykaz:

 • pozytywnie wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • pozytywnie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Wykazy decyzji aktualizowane są co roku w styczniu.

Wykazy są dostępne na stronie:
https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego

wypis i wyrys z MPZP

Działy Zagospodarowania Terenu są odpowiedzialne również za wydawanie wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT WYPISÓW i WYRYSÓW Z MPZP