Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski
We're sorry, this page is not yet available in your language.

WZORY DOKUMENTÓW

Do Wydziału Planowania Przestrzennego możesz złożyć wnioski lub uwagi do aktów planowania przestrzennego oraz o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy. Poniżej wytłumaczymy Ci jak to zrobić.

ZOBACZ PROJEKTY NA ETAPIE ZBIERANIA WNIOSKÓW i KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

planowanie przestrzenne

wzór pisma do aktów planowania przestrzennego

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski i uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego oraz wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego należy składać na dedykowanym do tego piśmie.

Wzór pisma określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania.

Obowiązuje jeden wzór pisma dla wszystkich wskazanych w nim rodzajów wnoszonych pism dotyczących aktu planowania przestrzennego:

 • wniosków do projektu planu miejscowego albo planu ogólnego,
 • uwag do projektu planu miejscowego albo planu ogólnego,
 • wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego albo planu ogólnego.

Właściwy rodzaj pisma oraz aktu planowania przestrzennego należy wybrać zaznaczając właściwą pozycję w formularzu.

Zgodnie z ustawą wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

jak złożyć pisma do aktów planowania przestrzennego?

 1. elektronicznie:
  • na adres sekretariatu Wydziału Planowania Przestrzennego: wpl@um.wroc.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – e-PUAP na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miejskiego Wrocławia: /umwroclaw/SkrytkaESP.
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego we Wrocławiu ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

wypis i wyrys

Jeśli chcesz sprawdzić jakie ustalenia dla danego terenu przewidziane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, możesz zrobić to na dwa sposoby:

 1. sprawdzenie przeznaczenia na mapach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia,
 2. złożenie wniosku o wypis i wyrys.
  • wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku w urzędzie. O możliwości odbioru dokumentów, zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, jest płatny.

 • wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości formatu A4 wchodzącej w skład wypisu i wyrysu,
 • do wniosku o wypis i wyrys, należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - minimum 70 zł. Opłata ostatecznie obliczona przy odbiorze nie może przekroczyć 250 zł,
 • wysokość opłaty skarbowej za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO BP SA
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Wydział Planowania Przestrzennego wydaje wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studiów Wrocławia.
Po sporządzeniu i uchwaleniu Planu Ogólnego również będzie wydawał z tego dokumentu wypisy oraz wyrysy.

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU i WYRYSU z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego - druk z1

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

jak złożyć wniosek o wypis i wyrys?

 1. elektronicznie: za pośrednictwem:
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć:
  • w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków
   pl.Nowy Targ 1-8, parter, sala 1a i 1b, stanowisko 1, 2, 3 i 4,
  • w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego
   ul. Świdnicka 53, IV piętro, pok. 404,
  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia
   pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok.5,
  • w Filii Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia
   ul.G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7.
 • Przed złożeniem wniosku o wypis i wyrys, wpłać podstawową opłatę skarbową wynoszącą 70 zł.
 • Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia opłaty.
 • W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, wskaż tytuł uprawniający do takiego zwolnienia.

decyzje lokalizacyjne

wzory pism do decyzji lokalizacyjnych

W przypadku, kiedy na Twojej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania – musisz wystąpić z wnioskiem o warunki zabudowy.
Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Możesz go złożyć internetowo lub w urzędzie

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY - druk z3/z5

Co należy dołączyć do wniosku dla warunków zabudowy?

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. przedłożenie czystej, niezarysowanej kopii (nie kserokopii) mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej (w skali 1:1000 lub 1:2000 dla dużych obszarów) obejmującej teren znajdujący się w granicach obszaru analizowanego. Granice te wyznacza się od granic terenu objętego wnioskiem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów (art. 61 ust. 5a upzp).
  Uwaga: Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę - art. 61 ust. 5a upzp;
 3. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
   Należy dołączyć opinie od gestorów sieci o tym, że uzbrojenie w infrastrukturę techniczną jest wystarczające dla danej inwestycji.
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (wraz z wymiarowaniem) oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika– pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) wraz z opłatą.

Co należy dołączyć do wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego?

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (wraz z wymiarowaniem) oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) wraz z opłatą.

uzupełnienie wniosku - DRUK u

wycofanie wniosku - DRUK W

wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - DRUK Z4

wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - DRUK Z6

wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji - DRUK Z25

odwoładnie od decyzji - DRUK O

zażalenie na postanowienie - DRUK Z

jak złożyć pisma do decyzji lokalizacyjnych?

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  • platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miejskiego Wrocławia: /umwroclaw/SkrytkaESP,
  • portalu e-budownictwo.
 2. w formie papierowej nadać na poczcie lub złożyć:
  • w Wydziale Planowania Przestrzennego - Centrum Obsługi Mieszkańca pl. Nowy Targ 1-8: parter, sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4,
  • w filii Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4: parter, sala 4 stanowisko 6 i 7
  • w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego ul. Świdnicka 53: IV piętro, pok. 404

wydawanie dokumentów decyzji lokalizacyjnych

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
parter – sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4

udostępnianie akt decyzji lokalizacyjnych

Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
parter – sala 1c stanowisko 5, 6 i 7