Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Program mieszkaniowy

 1. Opis danych dostępnych na stronie
 2. Wyszukiwanie nieruchomości na mapie Programu Mieszkaniowego »
 3. Geneza Programu mieszkaniowego i założenia dotyczące rozwoju terenów mieszkaniowych we Wrocławiu
 4. Możliwość współfinansowania infrastruktury drogowej

Opis danych dostępnych na stronie

Strona internetowa mapy Programu mieszkaniowego działa w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia. Udostępnia do przeglądania dane przestrzenne związane z tematyką rozwoju terenów mieszkaniowych we Wrocławiu. Mapa umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw, zlokalizowanych z lewej strony w rozwijanym panelu legendy. Dane przestrzenne Programu w postaci mapy, jak również opis udostępnianych w ten sposób danych, zamieszczone zostały również na stronie www.bip.um.wroc.pl, w zakładce „Planowanie przestrzenne” jako osobne odniesienie tematyczne wyróżnione pod nazwą „Program mieszkaniowy”.

Udostępnione na mapie dane przestrzenne są reprezentowane przez następujące warstwy tematyczne:

Geneza Programu mieszkaniowego i założenia dotyczące rozwoju terenów mieszkaniowych we Wrocławiu

Ożywione działania ekonomiczne oraz inwestycyjne we Wrocławiu związane z przemianami społeczno-gospodarczymi jakie miały miejsce w Polsce w 2004 r. (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie unijnych funduszy finansowych dla realizacji inwestycji), spowodowały narastający wzrost zapotrzebowania na nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Realizując oczekiwania mieszkańców i inwestorów, miasto podjęło działania mające na celu przygotowanie szerokiej i urozmaiconej oferty terenów dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej w postaci tzw. Programu mieszkaniowego, który został uruchomiony w połowie 2004 r. Zamierzeniem przedsięwzięcia było przygotowanie atrakcyjnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w różnych rejonach miasta. Przewidziano różnorodne oferty, umożliwiające zaspokojenie rozmaitych potrzeb i oczekiwań mieszkaniowych. Oferty objęły zarówno tereny stanowiące własność gminy jak i tereny będące we władaniu innych podmiotów. O atrakcyjności wyznaczonych terenów decydowały m.in.: możliwość szybkiego ich uruchomienia, zróżnicowanie ofert pod względem typu i charakteru planowanej zabudowy oraz rozrzucenie lokalizacji poszczególnych terenów w układzie całego miasta. Jako tereny przygotowane do realizacji inwestycji klasyfikowano lokalizacje, które miały sporządzony lub uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego oraz rozwiązane problemy dotyczące: odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę i obsługi komunikacyjnej, co nie oznaczało budowy dróg. W przypadku nieruchomości gminnych dodatkowym czynnikiem decydującym o przygotowaniu terenu było przeprowadzenie procedury sprzedaży gruntu. W pierwszej fazie Program mieszkaniowy objął 62 obszary i przewidywał uruchomienie nowych terenów mieszkaniowych dla około 70 000 mieszkańców.

W kolejnych latach, w miarę postępujących przemian ekonomiczno-gospodarczych oraz pojawiających się nowych uwarunkowań prawnych, uruchamiane są nowe działania poprawiające warunki inwestycyjne i ułatwiające realizację zabudowy mieszkaniowej w mieście, dostosowane do aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych. W 2008 r. otworzono możliwość partycypacji miasta w kosztach realizacji infrastruktury drogowej oraz możliwość partycypacji MPWiK w kosztach realizacji infrastruktury wod-kan. W 2009 r. rozszerzono działanie Programu na wszystkie plany miejscowe w mieście, które wyznaczają tereny pod budownictwo mieszkaniowe. W 2009 r. tereny wyznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w sporządzanych w tym czasie planach miejscowych (52 plany miejscowe) umożliwiały realizację zabudowy dla ponad 135 000 mieszkańców.

Obecnie przygotowywanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jest wciąż realizowane poprzez sporządzanie planów miejscowych wyznaczających tereny dla realizacji zabudowy mieszkaniowej. Wraz z upływem czasu i zmian realiów inwestycyjnych konieczna była korekta w zakresie kosztów związanych z realizacją sieci infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej, a także weryfikacja podejścia w zakresie koniecznych inwestycji miejskich oraz związanych z tym nakładów ponoszonych z budżetu publicznego.

Możliwość współfinansowania infrastruktury drogowej

Rozwój budownictwa mieszkaniowego uzależniony jest, m.in. od możliwości zapewnienia dostępności do infrastruktury drogowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów realizujących zabudowę mieszkaniową Gmina Wrocław przewidziała możliwość partycypacji w kosztach realizacji i współfinansowania infrastruktury drogowej, niezbędnej do uruchomienia i obsługi nowo budowanych osiedli mieszkaniowych oraz zagospodarowywania terenów miejskich sąsiadujących z osiedlami mieszkaniowymi. Procedura taka jest uzależniona od indywidualnych uwarunkowań towarzyszących planowanej inwestycji, w tym: wielkości przedsięwzięcia, istniejących w sąsiedztwie dróg publicznych, innych inwestycji publicznych ważnych i potrzebnych dla funkcji mieszkaniowej, które można zrealizować wraz z realizacją układu drogowego.

Powyższa oferta współpracy obejmuje obszary miasta, na których zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 r., planuje się realizację zabudowy mieszkaniowej (warstwy na mapie: „Planowane przeznaczenie terenu w Studium 2018 - obszary przeznaczeń, w obrębie których planuje się realizację zabudowy mieszkaniowej” oraz „Polityka zamieszkiwania w Studium 2018 - style zamieszkiwania”).

Realizacja infrastruktury drogowej

Szczegóły współpracy przy budowie infrastruktury drogowej opisuje Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4862/08 z dnia 26.11.2008 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4390/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowych oraz zagospodarowania terenów gminnych przy udziale Gminy oraz Podmiotu Zewnętrznego.

 1. Cel i zakres: realizacja dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych (współpraca nie obejmuje dróg wewnętrznych) obsługujących nowobudowane osiedla mieszkaniowe
 2. Podmiot zewnętrzny: podmiot realizujący zabudowę mieszkaniową przy drodze publicznej objętej wnioskiem, bądź zarządzający istniejącą zabudową, sąsiadującą z działką gminną objętą wnioskiem.
 3. Zasady współpracy - proces inwestycyjny prowadzony jest przez Miasto przy udziale finansowym Podmiotu Zewnętrznego
 4. Warunki ubiegania się:
  - złożenie wniosku na stosownym formularzu
  - opracowanie dokumentacji projektowej przez wnioskodawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Warunki wprowadzenia zadania do planów inwestycyjnych Gminy:
  - złożenie kompletu wymaganych dokumentów
  - pozytywna opinia Kolegium Prezydenta
 6. Maksymalna wysokość udziału finansowego Gminy: 50% wartości zweryfikowanego przez Gminę kosztorysu inwestorskiego
 7. Osoby do kontaktów:
  Wydział Inżynierii Miejskiej:
  • Katarzyna Hlibowska tel. 071/ 777-74-08
  • Barbara Wojsiat tel. 071/ 777-88-60
  Wydział Planowania Przestrzennego:
  • Marta Ścigała tel. 071/ 777-88-93
Pliki do pobrania: